Browsing: การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ จัดงานประชุมสัมมนาประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี” เพื่อแชร์ความรู้ด้าน การประเมินผลงาน ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานด้านเอชอาร์ เพราะการประเมินผลงานของพนักงานในบริษัทนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและงานในแต่ละบุคคลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ / หัวข้ออบรมอื่นๆ รูปแบบการเรียน อบรมออนไลน์ อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ …