Browsing: การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์สเรียนออนไลน์ “ก้าวแรกสู่ การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้น SPEAK SPARK ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะและผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ คือ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ “รู้” ถึง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรเพื่อให้ได้งานเชิงพัฒนามากขึ้น หลายองค์กรได้เลือกทำการปรับปรุงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานเช่น KPIs โดยเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดผลงานแบบที่มุ่งเหตุที่ทำให้เกิดผล และผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการ มากกว่าที่จะตั้งตัวชี้วัดผลงานแบบงานประจำ และตัวชี้วัดผลงานที่มุ่งวัดผลเบื้องต้นเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรม Power Pitch Power Presentation การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน”How to Propose Winning Deal” การนำเสนองานให้ได้งานและลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การมีเทคนิคการพูดหรือการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอทักษะการบริหารจัดการสถานการณ์และการสื่อสารในห้วงเวลาที่นำเสนอถือเป็นปราการด่านสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพื่อส่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอเดินทางไปยังผู้รับสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการภาษากายและบุคลิกภาพในการสื่อสารขณะนำเสนอจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ผู้นำเสนอควรได้มีความรู้ เเละฝึกฝนตนเองให้ชำนาญ มีรูปแบบการสื่อสารบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มผู้ฟังเหล่านั้นสำคัญกว่านั้นคือ “การ Pitch…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Innovation Thinking to Success การคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์การทำงานให้ประสบความสำเร็จ หลายคนเชื่อว่า การพัฒนาความคิด เชิงนวัตกรรมเป็นพรสวรรค์ติดตัวมา แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนล้วนมีความคิดเชิงนวัตกรรมซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้ เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดผลงานใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น  ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมเปรียบเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคน เมื่อใดที่เราได้ริเริ่มให้พลังนั้นได้แสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติจริงอย่างเต็มที่…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ The Power of Communication for Leadership พลังแห่ง “การสื่อสาร” เพื่อพัฒนาการสื่อสารแบบสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ หลักสูตรสำคัญสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารทุกคนต้องไม่พลาด เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ ! หลักการและเหตุผล…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลังจากอบรมหลักสูตรนี้ คุณจะมีความมั่นใจและมี “เทคนิคการนำเสนองาน” ที่หลากหลายโดดเด่นน่าสนใจ คอร์สนี้เน้นการอบรมทั้งแบบการพูดผ่านสื่ออุปกรณ์ประกอบ ฝึกรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอ วิธีการนำเสนอให้น่าสนใจโดนใจผู้ฟัง ฝึกการใช้สื่อทั้งแบบ อวัจนภาษา วัจนภาษาประกอบการการนำเสนอผลงาน เสนอขาย เสนอโครงการ เตรียมประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่แบบเป็นทางการ โดยเรียนรู้ทั้งการใช้ ภาษากาย (Body Language)…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? SPEAK SPARK เปิดรับสมัคร คอร์สเรียนออนไลน์ Public Speaking “ก้าวแรกสู่การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้นคอร์สเรียนออนไลน์นี้ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะ และผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? พัฒนาตนเองเพื่อความมีภาวะผู้นำและความเชี่ยวชาญในการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills Key Outcome Key Learning Points หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ปลดล๊อคศักยภาพการพูดในตัวคุณ ให้เป็นนักพูดมืออาชีพได้ ภายในวันเดียว กับคอร์ส พูด เสก เงิน “วันเดียว พูดเป็น” คอร์สพัฒนาทักษะการพูดแบบก้าวกระโดด และเห็นผลการเปลี่ยนเแปลงได้ทันทีจากในคอร์ส พร้อมรับคำแนะนำ แบบตรงไปตรงมา แบบรายบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ใช่ ในแบบที่เป็นตัวคุณที่ดีกว่าเดิม และสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพทั้งบนโลก Online…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Psychology for Management & Motivating Techniques หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจทีมงาน” เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการโน้มน้าว จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อจะเข้าใจคน และทีมงาน รีดเร้นศักยภาพในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับหัวหน้างาน…