Browsing: การศึกษา

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ Business Analyst รุ่นที่ 83 เรียนจบรับวุฒิบัตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้าน…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Learning Thai has never been more fun and effective!! รับสอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามทักษะที่ต้องการ เช่น เรียนสนทนา (ฟัง-พูด), อ่าน-เขียน หรือเรียนทั้ง 4 ทักษะ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ความรู้พื้นฐาน การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอน นายชิงชัย หุมห้อง และ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ผู้เขียนหนังสือ WEB GIS คู่มือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด หมวดหมู่…