Browsing: การศึกษา / วิชาชีพ ความสามารถเฉพาะทาง

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? SPEAK SPARK เปิดรับสมัคร คอร์สเรียนออนไลน์ Public Speaking “ก้าวแรกสู่การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้นคอร์สเรียนออนไลน์นี้ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะ และผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ Business Analyst รุ่นที่ 83 เรียนจบรับวุฒิบัตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้าน…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Learning Thai has never been more fun and effective!! รับสอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามทักษะที่ต้องการ เช่น เรียนสนทนา (ฟัง-พูด), อ่าน-เขียน หรือเรียนทั้ง 4 ทักษะ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ความรู้พื้นฐาน การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอน นายชิงชัย หุมห้อง และ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ผู้เขียนหนังสือ WEB GIS คู่มือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด หมวดหมู่…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? สอนอาชีพ ช่างแอร์ ช่างกระจก สำหรับประกอบอาชีพ โดยช่างมืออาชีพรับสอนทั้งใน และนอกสถานที่ สอนส่วนตัว และสอนแบบกลุ่ม ช่างเครื่องปรับอากาศ หรือ ช่างแอร์ประกอบด้วย งานติดตั้ง ตรวจซ่อม การล้างแอร์ ช่างกระจกอลูมิเนียมประกอบด้วย งานกั้นห้อง งานประตูหน้าต่าง ฯลฯ…