Browsing: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ Business Analyst รุ่นที่ 83 เรียนจบรับวุฒิบัตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้าน…