Browsing: บริหารงานบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรเพื่อให้ได้งานเชิงพัฒนามากขึ้น หลายองค์กรได้เลือกทำการปรับปรุงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานเช่น KPIs โดยเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดผลงานแบบที่มุ่งเหตุที่ทำให้เกิดผล และผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการ มากกว่าที่จะตั้งตัวชี้วัดผลงานแบบงานประจำ และตัวชี้วัดผลงานที่มุ่งวัดผลเบื้องต้นเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ จัดงานประชุมสัมมนาประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี” เพื่อแชร์ความรู้ด้าน การประเมินผลงาน ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานด้านเอชอาร์ เพราะการประเมินผลงานของพนักงานในบริษัทนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและงานในแต่ละบุคคลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย …