Browsing: สอนซ่อมแอร์

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? สอนอาชีพ ช่างแอร์ ช่างกระจก สำหรับประกอบอาชีพ โดยช่างมืออาชีพรับสอนทั้งใน และนอกสถานที่ สอนส่วนตัว และสอนแบบกลุ่ม ช่างเครื่องปรับอากาศ หรือ ช่างแอร์ประกอบด้วย งานติดตั้ง ตรวจซ่อม การล้างแอร์ ช่างกระจกอลูมิเนียมประกอบด้วย งานกั้นห้อง งานประตูหน้าต่าง ฯลฯ…