Browsing: หลักสูตรผู้บริหาร

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3C กล่าวคือ Change – Customer – Competition ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธุ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหารและกรอบความคิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ The Power of Communication for Leadership พลังแห่ง “การสื่อสาร” เพื่อพัฒนาการสื่อสารแบบสร้างสรรค์สำหรับผู้นำ หลักสูตรสำคัญสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารทุกคนต้องไม่พลาด เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ ! หลักการและเหตุผล…