Browsing: หลักสูตรวุฒิบัตร

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตร การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ Business Analyst รุ่นที่ 83 เรียนจบรับวุฒิบัตร จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้าน…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักการและเหตุผล ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญใน การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล…