Browsing: หลักสูตร วุฒิบัตร จุฬา พัฒนา ทรัพยากรบุคคล จุฬา อบรม จุฬา หลักสูตร Human Resource Development Certificate จุฬา วางแผน และ บริหาร ทรัพยากรบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…