Browsing: หลักสูตร วุฒิบัตร จุฬา พัฒนา ทรัพยากรบุคคล จุฬา อบรม จุฬา หลักสูตร Human Resource Development Certificate จุฬา วางแผน และ บริหาร ทรัพยากรบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 24 (Risk Management รุ่นที่ 24) หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…