Browsing: ข้อมูลส่วนบุคคล

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรอบรมที่เน้นปฏิบัติการทำ PDPA Implementation ในองค์กรพร้อมข้อกฎหมายที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย “แนวปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน (PDPA Implementation for Working Group) เน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ของคณะทำงาน PDPA ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย…