Browsing: Clayton Christensen

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ / หัวข้ออบรมอื่นๆ รูปแบบการเรียน อบรมออนไลน์ อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? พัฒนาตนเองเพื่อความมีภาวะผู้นำและความเชี่ยวชาญในการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills Key Outcome Key Learning Points หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR…

Main Focus Digital Disruption มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลยุทธ์ 4E เข้ามาแทนที่ 4P เมื่อใช้ร่วมกับ Martech จะยิ่งมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคความสำคัญของ Marketing 4E ซึ่งประกอบด้วย Experience, Exchange, Everyplace และ Evangelismจะบูรณาการ…