Browsing: HR Certificate Program

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ / หัวข้ออบรมอื่นๆ รูปแบบการเรียน อบรมออนไลน์ อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล…