Browsing: Opensource

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ความรู้พื้นฐาน การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอน นายชิงชัย หุมห้อง และ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ผู้เขียนหนังสือ WEB GIS คู่มือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด หมวดหมู่…