Browsing: Project Risk management

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 24 (Risk Management รุ่นที่ 24) หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Effective Project Management : Scope Planning & Implementation บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ หลักการและเหตุผล หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ…