Browsing: งานบุคคล HR การทำงาน

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? OKRs & Performance Management for Supervisor หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ OKRs และการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) “สร้าง OKRs อย่างไร? ให้การประเมินผลออกมามีประสิทธิภาพ” บทบาทที่สำคัญอย่างหนึ่งของหัวหน้างาน นั่นก็คือ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? 7 Steps to Success 7 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง “ขายอย่างไร? ให้ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้า ได้ทั้งยอดขายและความสัมพันธ์” เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจต่างๆ มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง แข่งขันกันสูงขึ้น ด้วยจำนวนสินค้าและบริการที่มากขึ้นและลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย จากสถานการณ์รอบตัวที่เข้ามามีผลกระทบทำให้พฤติกรรมลูกค้าที่มีต่อการซื้อสินค้าและใช้บริการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การขายสินค้าและบริการเพื่อให้ลูกค้าตัดสินซื้อหรือใช้บริการ เป็นไปได้ยากขึ้น และที่สำคัญต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดด้วยเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งหลักสูตร…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรวุฒิบัตร การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 24 (Risk Management รุ่นที่ 24) หลักการและเหตุผล ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรเพื่อให้ได้งานเชิงพัฒนามากขึ้น หลายองค์กรได้เลือกทำการปรับปรุงแนวทางการกำหนดตัวชี้วัดผลงานเช่น KPIs โดยเปลี่ยนไปเป็นการตั้งเป้าหมายในเชิงพัฒนา รวมทั้งการกำหนดตัวชี้วัดผลงานแบบที่มุ่งเหตุที่ทำให้เกิดผล และผลลัพธ์ปลายทางที่ต้องการ มากกว่าที่จะตั้งตัวชี้วัดผลงานแบบงานประจำ และตัวชี้วัดผลงานที่มุ่งวัดผลเบื้องต้นเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ทําความรู้จักกับไคเซ็น (KAIZEN) เครื่องมือที่ช่วยในการทําไคเซ็นในสํานักงาน หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / บริหารการผลิต อุตสาหกรรม / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ จัดงานประชุมสัมมนาประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี” เพื่อแชร์ความรู้ด้าน การประเมินผลงาน ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานด้านเอชอาร์ เพราะการประเมินผลงานของพนักงานในบริษัทนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและงานในแต่ละบุคคลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…

ทุกวันนี้การทำงานของหลาย ๆ บริษัทต่างก็มีความเข้มงวดมากขึ้น กดดันมากขึ้น และจะต้องทำตามเป้าหมายหรือกำไรให้กับบริษัทตามสมควร จนหลายครั้งก็พบว่าพนักงานหลายคนไม่มี สุขภาพจิตดี เท่าไหร่นัก และเมื่อการทำงานเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแน่นอนว่าส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพนักงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และที่สำคัญยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีให้ทุกคนได้ตามอ่านกัน ความสำคัญของการมี สุขภาพจิตดี…